واحد سه خوابه مناسب برای شش تا هشت نفر محله شیشلی هاربیه

٥ دقيقه تا مترو ٥ دقيقه تا تكسيم پياده ٥ دقيقه با مترو تا تكسيم دوربين دارد

بیشتر بخوانید

سوییت دوخوابه مناسب برای چهار تا شش نفر محله شیشلی

١٠ دقيقه تا مترو ١٠ دقيقه تا تكسيم پياده ١٠ دقيقه با مترو تا تكسيم دوربين دارد

بیشتر بخوانید

سوییت دوخوابه مناسب برای چهار تا شش نفر محله شیشلی

١٠ دقيقه تا مترو ١٠ دقيقه تا تكسيم پياده ١٠ دقيقه با مترو تا تكسيم دوربين دارد

بیشتر بخوانید

سوییت سه خوابه مناسب برای شش تا هشت نفر محله شیشلی

١٠ دقيقه تا مترو ١٠ دقيقه تا تكسيم پياده دوربين مدار بسته دارد

بیشتر بخوانید

سوییت سه خوابه مناسب برای شش تا هشت نفر محله شیشلی

١٠ دقيقه تا مترو ٢٠ دقيقه تا تكسيم پياده ١٥ دقيقه با مترو تا تكسيم دوربین مدار بسته لوازم کامل

بیشتر بخوانید

دریافت به روز رسانی و بیشتر

اندیشه های ذهنی به صندوق پستی شما