• فیلتر بر اساس

نقشه ها

26 شب اقامت

سوییت یک خوابه مناسب برای دو تا چهارنفر محله تکسیم

واحد سه خوابه مناسب برای شش تا هشت نفر محله شیشلی هاربیه

سوییت دوخوابه مناسب برای چهار تا شش نفر محله شیشلی

سوییت دوخوابه مناسب برای چهار تا شش نفر محله شیشلی

سوییت سه خوابه مناسب برای شش تا هشت نفر محله شیشلی

سوییت سه خوابه مناسب برای شش تا هشت نفر محله شیشلی

سوییت دو خوابه شیک چهار تخته مناسب برای چهار تا شش نفر محله تکسیم

سوییت استدیو شیک چهار تخته مناسب برای سه تا پنج نفر محله تکسیم

سوییت دوخوابه شیک چهار تخته مناسب برای چهار تا شش نفر محله تکسیم

سوییت استودیو دوتخته مناسب برای دو تا سه نفر محله تکسیم

سوییت استودیو دوتخته مناسب برای دو تا سه نفر محله تکسیم

سوییت استودیو دوتخته مناسب برای دو نفر محله تکسیم